UGT JUSTICIA CATALUNYA

UGT JUSTICIA CATALUNYA
UGT JUSTICIA CATALUNYA

jueves, 27 de octubre de 2016

RECLAMA ELS TEUS DRETS ECONÒMICS AL GABINET JURÍDIC DE LA UGT

RECLAMA ELS TEUS DRETS ECONÒMICS AL GABINET JURÍDIC DE LA UGT
Indemnització DE CONTRACTES TEMPORALS = INDEMNITZACIÓ D’ACOMIADAMENTS OBJECTIUS (20 dies per anys amb el topall d’una anualitat).
Aquest és el pronunciament que acaba de realitzar el TJUE, en sentència de data 14 de setembre 2016, cas Ana de Diego Porras.
El Tribunal comunitari considera que resulta Discriminatori la diferent indemnització existent entre els contractes temporals i el contracte indefinit (resolt per la via de l’acomiadament objectiu). I entén que no hi ha causa de justificació per a aquesta diferència de tracte, sense que la temporalitat de la relació laboral (temporals enfront d’indefinits), sigui justa causa de justificació.
Aquesta important sentència del TJUE obre la porta al fet que tots els contractes temporals laborals puguin reclamar la indemnització de l’acomiadament objectiu, o sigui, 20 dies per any amb el topall d’una anualitat.
PERSONES AMB CONTRACTES TEMPORALS QUE PODEN RECLAMAR.
En principi tots els contractes temporals sense major distinció, obra i serveis, eventuals per circumstàncies de la producció, contractes de interinatge laboral sigui la causa que sigui, formació.
Alguns contractes, cas de joves emprenedors pot tenir la seva dificultat d’encaix, però s’intentarà reclamar per aquests serveis jurídics de la UGT.

CONTRACTES INTERINS DE FUNCIONARIS
Aquest Gabinet Jurídic  reclamarà  també l’aplicació d’aquest criteri als funcionaris interins. Ara bé, aquest tema no està resolt de forma expressa pel TJUE. El problema resideix en el terme de comparació. En l’àmbit del personal laboral es compara el contracte temporal amb l’indefinit quan es produeix acomiadament objectiu. No obstant això, la Directiva comunitària 2000/78, s’ha d’aplicar al personal laboral i funcionarial de l’Administració, sense distinció, per la qual cosa creiem que hi ha base per a tal reclamació per als funcionaris interins.
DES DE QUAN ES POT RECLAMAR
El termini a tenir en compte per poder reclamar és el d’un any (termini de prescripció en l’Estatut dels Treballadors). Es podrà reclamar si l’extinció s’ha produït l’any anterior a la data en què es presenti la demanda.
És prudent i es recomana no signar cap saldo i quitança que es pugui considerar de caràcter deslliurador a partir d’ara.
CONTRACTES EN FRAU DE LLEI I INDEMNITZACIÓ FINAL DE CONTRACTE. COMPATIBILITAT.
En cas de realitzar una cadena de contractes temporals que s’entengui fraudulents es pot plantejar una demanda d’acomiadament per frau de llei que es declararà improcedent d’apreciar l’existència d’aquest. Però, en cas de no apreciar el frau de llei es pot sol·licitar com a pronunciament subsidiari la condemna al pagament de la indemnització de 20 dies per any amb el topall d’una anualitat.
Per tant, no resulta incompatible plantejar el frau en la contractació i al mateix temps la indemnització per fi de contracte.
ACTUACIÓ DEL GABINET JURÍDIC D’UGT.
Aquest Gabinet ja ha començat a reclamar aquestes indemnitzacions per als contractes temporals sense esperar a una major consolidació de la doctrina del TJUE, de manera que contribuïm a la seva consolidació, i per evitar la pèrdua de drets pel transcurs del temps.
Recordeu que aquesta indemnització correspon a la finalització de cadascun dels teus contractes temporals. No ha d’esperar-se a la finalització de tots els contractes temporals (cadena de contractes continuats), ja que hi hauria quantitats prescrites, tret que s’estimés fraudulenta aquesta cadena contractual en aquest cas la indemnització seria la pròpia d’acomiadament improcedent (33 dies per any).
Recordeu que per als afiliats i afiliades el tràmit és molt econòmic.
CONTACTE. Gabinet Jurídic UGT.
Telef. 933046850.

GESTIÓN, PI, CONVOCATORIA PRUEBA LENGUA CATALUNYA Y PAIS VASCO

Acuerdo de 26 de octubre del Tribunal Calificador Único por el que se convoca a la realización de la prueba optativa de Lengua Autonómica de Cataluña y País Vasco, así como del Derecho Civil Foral del País Vasco.

27 de octubre de 2016
Documentos asociados

martes, 25 de octubre de 2016

UGT JUSTICIA DE LLEIDA PLANTA A LA SALA DE GOVERN DEL TSJ

Bon dia,

En el día de hoy tenemos el honor de volver a recibir la visita de la Sala de Govern del TSJ de Catalunya.  Como sabéis la sala se reúne con diversos interlocutores de la Administración de Justicia, entre ellos la Junta de Personal.

Este año UGT no va a acudir a la reunión por el siguiente motivo: La Sala de Govern ha justificado con diversos informes el desmantelamiento de los Juzgado de Violencia sobre la Mujer en toda Catalunya. En Lleida, Balaguer y Cervera perderán sus funciones de VIDO que pasarán a ser tramitadas en el Juzgado de VIDO de Lleida. También perderán funciones de VIDO muchos juzgado de Catalunya y tarde o temprano eso significa reducción de plantillas.

Si la justicia debe estar cada día más cercana a la ciudadanía, la Sala de Govern propone una vez más la centralización de los juzgados en la capitales, el proyecto de los Juzgados de Instancia y no tiene reparo en aprobar la redistribución de funcionarios, como llaman ellos, a su antojo. Su informe siempre es tenido en cuenta por el Departament de Justicia. Nosotros incluso dudamos que el Departament tenga total autonomía y sí en cambio pensamos que los informes de la Sala de Govern determinan muchas de las decisiones que finalmente el Departament acaba tomando. Estamos hablando de 201 compañeros y compañeras que perderán su puesto de trabajo y si llegamos al objetivo de la Sala de Gobierno de centralizar los órganos en las capitales estaremos hablando de más pérdida de empleo.

UGT ha asistido en los últimos años a la reunión con la Sala de Govern y siempre hemos escuchado lo mismo: justificar lo injustificable dejando de lado nuestra reivindicaciones. Hoy no vamos a escucharles defender lo indefendible.

miércoles, 19 de octubre de 2016

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCA SOBRE EL COMPLEMENT DELS JUTJATS DE VIDO

UGT DIU NO A LA COMARCALITZACIÓ DELS JUTJATS DE VIDO


Benvolguts/des,

Us trasllado el contingut del missatge que vaig enviat als Lletrats dels partits on hi ha implementada Oficina Judicial, en relació a l’Acord de Govern del complement VIDO. Em consta que la cap del Servei també ha adreçat un correu als treballadors dels esmentats partits explicant el contingut de l’Acord.Us informem que el Departament de Justícia, en aquests moments, està tramitant un Acord de govern, pel que s’aprovarà el Programa retributiu de caràcter transitori per a les unitats processals de suport directe dels jutjats de primera instància i instrucció amb funcions de violència sobre la dona.

Aquest programa va adreçat als funcionaris al servei de l’Administració de justícia dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa amb destinació a les unitats processals de suport directes dels jutjats de primera instància i instrucció amb funcions de violència sobre la dona, i es desenvoluparà amb caràcter mensual per un nombre determinat de funcionaris de cadascun d’aquests cossos, en torn rotatori entre el personal de la unitat que exerceixi aquestes funcions.

Els partits judicials amb 4 o més jutjats de primera instància i instrucció participaran en el Programa amb caràcter mensual un gestor processal i administratiu i dos tramitadors processals i administratius. La percepció d’aquest complement està vinculada a la prestació efectiva del servei.

Els partits judicials amb menys de 4 jutjats de primera instància i instrucció participaran en el Programa amb caràcter mensual un gestor processal i administratiu i un tramitador processal i administratiu.

Aquest programa estarà vigent fins a la comarcalització dels jutjats de Violència sobre la Dona.

El complement retributiu que s’estableix en funció de la dimensió del partit judicial i condicionat a què s’hagi registrat en el partit judicial en el mes corresponent, un nombre mínim d’assumptes d’aquesta classe.

·         Partits judicials amb 4 o més jutjats de primera instància i instrucció que hagin enregistrat al mes un nombre igual o superior a 15 li correspondrà un complement de 157,07€.

·         Partits judicials amb menys de 4 jutjats de primera instància i instrucció que hagin enregistrat al mes un nombre igual o superior a 5 li correspondrà un complement de 98,18€.


Per percebre els imports determinats, el cap de la unitat orgànica haurà d’emetre amb caràcter mensual certificació dels funcionaris que han participat efectivament en el Programa. El complement s’abonarà el mes següent del mes en què es merita.

El programa s’adreça també al personal metge forenses i al personal al servei de l’Administració de justícia al servei de les fiscalies, en el sentit que tot i que el personal metge forense i el personal al servei de l’Administració de justícia al servei de les fiscalies no resta integrat en les relacions de llocs de treball de les oficines judicials, en aquells partits judicials on s’implementi l’oficina judicial s’aplicarà aquest Programa al metge forenses i al funcionari de Fiscalia que donin suport al jutjat que tingui atribuïts els assumptes de violència sobre la dona.

En el cas que es tracti d’àrees territorials de l’Institut de Medicina legal i Ciències Forenses de Catalunya o de fiscalies que abastin més d’un partit judicial, s’entén que podran participar del Programa un metge forense i un funcionari de fiscalia per cadascun dels jutjats que tinguin atribuïts els assumptes de violència sobre la dona dels que hi hagi en el seu àmbit territorial.

En el cas que hi hagués més d’un metge forense o més d’un funcionari de la Fiscalia que donessin suport al jutjat que tingui atribuïts els assumptes de violència sobre la dona, aquest complement el percebria respectivament  només un d’ells, amb caràcter mensual, i en torn rotatori entre ells. En cap cas, el metge forense o el funcionari de Fiscalia poden percebre simultàniament el complement corresponent a dos jutjats.

En el cas del metge forenses o del funcionari de Fiscalia, aquesta certificació l’haurà d’emetre el subdirector/a de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya o el fiscal coordinador que correspongui respectivament.

Us comuniquem que aquest Programa s’aplicarà a partir del dia 1 del mes següent a la data d’aprovació de l’Acord de govern.

Finalment us informem que en el moment que s’aprovi aquest Acord es publicarà una notícia a la intranet de l’Administració de Justícia.

TPA, PROMOCIÓN INTERNA. RECTIFICACIÓN DE MÉRITOS Y NUEVO PLAZO PARA ALEGACIONES

Acuerdo del Tribunal de 18 de octubre, por el que se rectifica la relación provisional de méritos y se abre nuevo plazo para alegaciones

18 de octubre de 2016
Documentos asociados

GESTIÓN, TURNO LIBRE. PAIS VASCO. CONVOCATORIA PRUEBAS DE DERECHO FORAL

Acuerdo del Tribunal de 18 de octubre, por el que se convoca a la realización de las pruebas optativas de lengua autonómica y de derecho civil foral del País Vasco

19 de octubre de 2016
Documentos asociados

TPA, TURNO LIBRE. RELACIÓN DE APROBADOS PROCESO SELECTIVO Y PLAZO PARA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA PRUEBAS OPTATIVAS

Acuerdo de 19 de octubre del Tribunal, por el que se hacen públicas las relaciones de aprobados del segundo ejercicio y del proceso selectivo, y se abre un plazo de diez días hábiles para presentar las documentación acreditativa de las pruebas optativas

19 de octubre de 2016
Documentos asociados

martes, 18 de octubre de 2016

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO ORDINARIO GESTION, TRAMITACION Y AUXILIO 2016

18 de octubre de 2016
Orden de 18-10-2016, del Ministerio de Justicia, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados para plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión PA, Tramitación PA y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, anunciado por Orden JUS/704/2016, de 25 de abril.
Documentos:
Relación alfabética de adjudicatarios.
Preferencias tenidas en cuenta.
Relación de excluidos.

Fecha prevista de publicación en el BOE: 7-11-2016
Documentos asociados

CONCURSO DE TRASLADOS. PUBLICACIÓN BOE Y FECHAS DE CESE

Según información del Ministerio de Justicia el concurso se publicará en el BOE el próximo 7 de noviembre. Las fechas de cese serán:

- Cuerpo de TPA: 11 de noviembre.

- Cuerpo de Gestión y Auxilio: 15 de noviembre

TPA, PROMOCIÓN INTERNA. VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS Y ALEGACIONES

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/2683/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre)

Acuerdo del Tribunal de 17 de octubre, por el que se publica la valoración provisional de méritos de la fase de concurso y se abre el plazo de diez días hábiles para alegaciones

ENLACE PÁGINA WEB MINISTERIO DE JUSTICIA-EMPLEO PÚBLICO:
Documentos asociados